Асылбекова Аида Турусбековна - Восточный Кампус Международного Университета Кыргызстана

Асылбекова Аида Турусбековна

ФИО: Асылбекова Аида Турусбековна

Должность: доцент кафедры «Лингвистика».

Ученая степень: кандидат филологических наук, доцент

Образование:

 • Высшее, 1999 г.  Факультет романо — германской филологии, КГНУ 
 • ВАК 2012 г. Сопоставительная типология (PhD)

Трудовая деятельность:

 • с 2000 г. по настоящее время ст. преподаватель английского языка Высшей Школы Иностранных Языков, Кыргызско-Турецкий Университет «Манас»,  г. Бишкек 
 • 1999  — 2000 гг. преподаватель Английского языка КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек 

Научная работа:

 • The nature of metaphors with «love» in A. Osmonov’s poetry. (based on translation by W.May) Ж.Баласагын атындагы КУУ. Серия1. Гуманитардык илимдер. -Б., 2006. 382-384 –б.
 • Semiotic relevancy of translation in the poetry by A. Osmonov. Кыргызстан эл аралык Университет . -Б., 2008. -№1(16). 163-165-
 • А.Осмоновдун поэзиясынын англис тилине котормосундагы кээ бир фонетикофонологиялык өзгөчөлүктөр. Ж.Баласагын атындагы КМУ Кыргыз-кытай Институту. Серия 6. -Б., 2010. 1-чыгарылышы 33-39-б
 • Тектеш эмес тилдердеги поэтикалык чыгармаларды которууда семиолингвистикалык өзгөчөлүктөр. 
 • Кыргыз поэзиясынын англис тилине котормосундагы прагматикалык өзгөчөлүктөр (А. Осмоновдун ырларынын негизинде) К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик жана К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университтеринин илимий-практикалык басылмасы «Кыргыз тили жана Адабияты».- Б., 2010.- №17. 
 • Белгилердин семиотикалык, синтактикалык деңгээлде каралышы жана анын которомого тийгизген таасири. Известия ВУЗов. Филология. -Б., 2010. -№5. – С. 280- 284 
 • The role of Extralinguistic factors in translation of the Kyrgyz Poetry. Аль-Фараби атындагы КазУУ «Хабаршы» филологиялык серия.- Алматы., 2010. -№6 (130). 16-19-б 
 • «Lexico-semanical structure of the word “Love” and its transformation into English on the connotative level”. 18 Март Университети. Туркия
 • Кыргыз поэзиясын англис тилине которуудагы прагматикалык релеванттуулуктун ролу (А. Осмоновдун У. Мей тарабынан англис тилине которулган ырларынын негизинде) Бишкек. 
 • А. Осмоновдун поэзиясынын лингвопоэтикалык эффекти жана котормосундагы кээ бир өзгөчөлүктөр. Бишкек. 
 • The modern issues of translation in Kyrgyzstan. Вестник БГУ им. К.Карасаева. 2009
 • The cultural relevancy of translation in non –related languages. Бишкек, 2019 МУК.

Семинары / Конференции:

 • 18 Март Университети тарабынан уюштурулган 4- Эларалык «Reflecting on Insights from ELT Research» конференциясы, 25–28- май. 2005-ж.Турция. Чанаккале шаары.
 • Америка элчилиги жана Кыргызстанадагы Эларалык Университети тарабынан уюштурулган ‘American Studies’ симпозиуму,  20-21- апрель 2007-ж. Бишкек.
 • Америка элчилиги жана И. Арабаев атындагы КМУ тарабынан уюштурулган  ‘American Studies’ симпозиуму,  2010-ж. Бишкек
 • Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан уюштурулган 2- Эларалык «Котормо жана анын келечеги» аттуу конференция. Апрель 2010-ж. Бишкек
 • КР Дипломатиялык Академиясы тарабынан уюшулган «Transformational Grammar and a Sample of TEFL Modern Teaching methodology» aттуу университет мугалимдер семинары. Февраль. 2011-ж.
 • К. Карасаев атындагы БГУ тарабынан уюштурулган «Teachers helping teachers» семинары. Сентябрь. 2011-ж.
 • Master class training programme on translation. Апрель 2010-ж. Бишкек
 • Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан уюштурулган 3-Эларалык «Котормо жана анын келечеги» аттуу конференция. Ноябрь 2012-ж. Бишкек 
 • Ж.Баласагын атындагы КМУ Кыргыз-кытай Институту тарабынын уюштурулган «Чет тилин окутуунун азыркы абылы» аттуу конференция.  Бишкек
 • Проф. Б. Усубалиевдин «Түн» аттуу китебине арналган илимий-практикалык конференция. Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университкети. Ноябрь 2012-ж. Бишкек.
 • Кыргызстандагы англис тили мугалимдеринин форуму тарбынан уюштурулган англис тилин үйрөтүүнүн абалы боюнча семинарлар. Жыл сайын
 • Республикалык илимий-практикалык конференция «Образование. Культура. Современность» БГУ, Бишкек
 • Америка элчилиги жана Кыргызстанадагы Эларалык Университети тарабынан уюштурулган ‘American Studies’ симпозиуму,  2-3- Май 2014-ж. Бишкек.
 • «Манас феномени: жаңы маселелер жана изилдөөлөр» аттуу эл аралык конференция К.Тыныстанов ЫМУ жана Кастамону Университети. Каракол 2014
 • «Лингвистические аспекты перевода». Республикалык илимий-практикалык конференция. К. Карасаев атындагы БГУ. 2013
 • К. Карасаев атындагы БГУ тарабынан уюштурулган «Teachers helping teachers» семинары. Сентябрь. 2013-ж.
 • “Improving the Training of specialists with knowledge of Foreign Languages”. М. Рыскулбеков атындагы КЭУ, Март 2013

Награды:

 • «Почетная Грамота» МОиН КР.